کمیته برگزاری
دکتر عباس علی آبادی
رئیس
رییس انجمن مهندسان مکانیک ایران و مدیر عامل گروه مپنا
پست الکترونیکی: aliabadi [at] mapnagroup.com
دکتر علی غفاری
دبیر
استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: ghaffari [at] kntu.ac.ir
دکتر محمد رضا اسلامی
دبیر علمی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: eslami [at] aut.ac.ir
دکتر علیرضا خدایاری
دبیر اجرایی
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
پست الکترونیکی: arkhodayari [at] yahoo.com
کمیته علمی
دکتر مجید رضا آیت الهی
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک جامدات
استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: m.ayat [at] iust.ac.ir
دکتر رضا اسلامی فارسانی
دبیر تخصصی در حوزه مواد
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: eslami [at] kntu.ac.ir
دکتر کارن ابری نیا
Specialist in the field of solid mechanics design and manufacturing
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: cabrinia [at] ut.ac.ir
دکتر اصغر اکبری ازیرانی
دبیر تخصصی در حوزه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات
استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: akbari [at] kntu.ac.ir
دکتر پوریا اجاق لو
دبیر تخصصی در حوزه صنعت نیروگاهی
گروه مپنا
پست الکترونیکی: ojaghlu [at] mapnagenerator.com
دکتر محمد اولیاء
دبیر تخصصی در حوزه صنعت نیروگاهی
گروه مپنا
پست الکترونیکی: owliya.mohammad [at] mapnaturbine.com
دکتر محمد تقی بطحائی
تولید توان با استفاده ازسوخت گاز
استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: bathaee [at] kntu.ac.ir
دکتر محسن پیرمحمدی
دبیر تخصصی در حوزه انتقال حرارت
مدیر تحقیقات گروه مپنا
پست الکترونیکی: pirmohammadi [at] mapnagroup.com
دکتر زینب پورانصاری
دبیرتخصصی در حوزه انرژی و ترمودینامیک
استادیار،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: pouransari [at] iust.ac.ir
دکتر فرشاد ترابی
دبیرتخصصی در حوزه نیروگاههای حرارتی
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: ftorabi [at] kntu.ac.ir
دکتر امیر تقوی پور
دبیرتخصصی در حوزه طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی
استادیار،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: taghavi [at] kntu.ac.ir
دکتر علیرضا تکلیفی
دبیر تخصصی در حوزه صنعت نیروگاهی
مدیر طرح های ویژه گروه مپنا
پست الکترونیکی: taklifi_a [at] mapnagroup.com
دکتر علی اصغر جعفری
دبیر تخصصی در حوزه دینامیک، ارتعاشات و کنترل
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: ajafari [at] kntu.ac.ir
دکتر مهرداد جوادی
دبیرتخصصی در حوزه ساخت و تولید
دانشیار، گروه مکانیک دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
پست الکترونیکی: mjavadi [at] azad.ac.ir
دکتر فرزاد چراغپور سماواتی
دبیر تخصصی در حوزه دینامیک،ارتعاشات و کنترل
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
پست الکترونیکی: samavati [at] pardisiau.ac.ir
مهندس محمد چراغزاده
دبیر تخصصی در حوزه صنعت نیروگاهی
گروه مپنا
پست الکترونیکی: cheraghzadeh.mohammad [at] mapnamk.com
دکتر ابراهیم حاجی دولو
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک سیالات
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران
پست الکترونیکی: hajidae [at] scu.ac.ir
دکتر محمود رضا حقی فام
دبیر تخصصی در حوزه صنعت نیروگاهی
معاونت پژوهش و فناوری گروه مپنا
پست الکترونیکی: haghifam_m [at] mapnagroup.com
دکتر حمید خالوزاده
دبیر تخصصی در حوزه کنترل، حفاظت و ابزار دقیق
استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: h_khaloozadeh [at] kntu.ac.ir
دکتر محمدرضا خلیلی
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک سازه های هوشمند
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: khalili [at] kntu.ac.ir
دکتر امین رسام
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک سیالات
استادیار،دانشکده مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a_rasam [at] sbu.ac.ir
دکتر جعفر روشنیان
دبیر تخصصی در حوزه هوا فضا
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: roshanian [at] kntu.ac.ir
دکتر موسی رضایی
دبیر تخصصی در حوزه دینامیک،ارتعاشات و کنترل
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: m_rezaee [at] tabrizu.ac.ir
دکتر علی اصغر رضی کاظمی
دبیر تخصصی در حوزه ذخیره سازی انرژی
دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: razi.kazemi [at] kntu.ac.ir
دکتر محمد حسین رفان
دبیر تخصصی در حوزه صنعت نیروگاهی
گروه مپنا
پست الکترونیکی: refan.mohammadhossein [at] mapnaec.com
دکتر مصطفی سفیدگر
دبیر تخصصی در حوزه انژی و محیط زیست
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
پست الکترونیکی: sefidgar [at] pardisiau.ac.ir
دکتر مجید سلطانی
دبیر تخصصی در حوزه بیو- میکرو و نانومکانیک
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: msoltani [at] kntu.ac.ir
دکتر سعید سهراب پور
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک جامدات
استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: saeed [at] sharif.ir
دکتر امیررضا شاهانی
دبیر تخصصی در حوزه طراحی جامدات
استاد،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: shahani [at] kntu.ac.ir
دکتر محمود مهرداد شکریه
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک جامدات
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: shokrieh [at] iust.ac.ir
دکتر مجتبی صدیقی
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک جامدات
استاد دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: mojtaba [at] aut.ac.ir
دکتر مجید صفاراول
دبیر تخصصی در ترمودینامیک و انتقال حرارت
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: mavval [at] aut.ac.ir
دکتر مسعود ضیاء بشر حق
دبیر تخصصی در حوزه ترمودینامیک و انتقال حرارت
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: mzia [at] kntu.ac.ir
دکتر کریم عباس زاده
دبیر تخصصی در حوزه ماشین های الکتریکی
استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
پست الکترونیکی: abbaszadeh [at] kntu.ac.ir
دکتر محمد مهدی علیشاهی
دبیر تخصصی در حوزه حرارت و سیالات
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: alisha [at] shirazu.ac.ir
دکتر یاور عنانی
عضو کمیته علمی
گروه مپنا
پست الکترونیکی: anani_y [at] mapnagroup.com
دکتر محمود فرزانه گرد
دبیرتخصصی در حوزه مکانیک سیالات
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: m.farzanehgord [at] um.ac.ir
دکتر علیرضا فریدونیان
دبیر تخصصی در حوزه منابع انرژی پراکنده و تجدید پذیر
استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: fereidunian [at] eetd.kntu.ac.ir
دکتر رضا کاظمی
دبیر تخصصی در حوزه خودرو و حمل و نقل
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: kazemi [at] kntu.ac.ir
دکتر مهدی کشمیری
دبیر تخصصی در حوزه دینامیک،ارتعاشات و کنترل
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: mehdik [at] cc.iut.ac.ir
دکتر یاسر کیانی
دبیر تخصصی در حوزه بیومکانیک و میکرو و نانو
استادیار،دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: y.kiani [at] eng.sku.ac.ir
دکتر مسعود علی اکبر گلکار
دبیر تخصصی در حوزه آزمایشگاه سیستمهای توزیع و مدیریت انرژی.
استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: golkar [at] eetd.kntu.ac.ir
دکتر محمد حسین لیاقت
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک جامدات
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: ghlia530 [at] modares.ac.ir
دکتر حسن مسلمی نائینی
دبیر تخصصی در حوزه ساخت و تولید
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: moslemi [at] modares.ac.ir
دکتر مسعود مسیح طهرانی
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک خودرو
استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: masih [at] iust.ac.ir
دکتر حامد مقتدری
دبیرتخصصی در حوزه انرژی و محیط زیست
استادیار، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه الزهرا
پست الکترونیکی: hmogtaderi [at] yahoo.com
دکتر محمد موسوی مشهدی
دبیر تخصصی در حوزه آموزش مهندسی مکانیک
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mmosavi [at] ut.ac.ir
دکتر آرش میرعبدالله لواسانی
دبیر تخصصی در حوزه سیالات و انتقال حرارت
دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پست الکترونیکی: arashlavasani [at] iauctb.ac.ir
دکتر حسین مهبادی
دبیر تخصصی در حوزه بیومکانیک و میکرو و نانو
دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پست الکترونیکی: h_mahbadi [at] iauctb.ac.ir
دکتر خسرو نادران طحان
دبیر تخصصی در حوزه ساخت و تولید
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
پست الکترونیکی: naderan_k [at] scu.ac.ir
دکتر محسن نظری
دبیرتخصصی در حوزه طراحی و قابلیت اطمینان
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
پست الکترونیکی: nazari-me [at] yahoo.com
دکتر علی نوری بروجردی
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک سیالات
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: anouri [at] sharif.edu
دکتر سید حجت هاشمی
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک جامدات
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
پست الکترونیکی: shhashemi [at] birjand.ac.ir
دکتر فرهنگ هنرور
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
پست الکترونیکی: honarvar [at] kntu.ac.ir
دکتر علیرضا یزدی زاده
عضو کمیته علمی
گروه مپنا
پست الکترونیکی: yazdizadeh_a [at] mapnagroup.com
دکتر محمود یعقوبی
دبیرتخصصی در حوزه ترمودینامیک و انتقال حرارت
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شیراز
پست الکترونیکی: yaghoubi [at] modares.ac.ir
کمیته اجرایی
مهسا ابراهیم گل
مسئول دبیرخانه
انجمن مهندسان مکانیک ایران
پست الکترونیکی: mahsa.ebrahimgol74 [at] gmail.com
شیما امینی
مسئول دبیرخانه
انجمن مهندسان مکانیک ایران
پست الکترونیکی: workmail.amini [at] gmail.com
شیدا بریجانی
عضو کمیته اجرایی
انجمن مهندسان مکانیک ایران
پست الکترونیکی: berijani_sh [at] yahoo.com
طاهره رضازاده
مسئول دبیرخانه
انجمن مهندسان مکانیک ایران
پست الکترونیکی: ta_rezazade [at] yahoo.com
کمیته برگزاری
معصومه غفوری
مسئول دبیرخانه
دانشکده مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: m.ghafoori1346 [at] gmail.com
کمیته اجرایی
مهدی منصوری
مسئول دبیرخانه
انجمن مهندسان مکانیک ایران
پست الکترونیکی: mehdimansouri.m [at] gmail.com