1. انتشار مقالات برگزیده بیست و نهمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران در مجله Journal of Nanomaterials, Nanoengineering and Nanosystems
چاپ مقالات منتخب همایش در حوزه نانومکانیک جهت داوری شماره ویژه
2. اعلام نتیجه داوری مقالات
نتیجه داوری مقلات تا تاریخ 7 فروردین اعلام می گردد.