اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-01-03

نتیجه داوری مقلات تا تاریخ 7 فروردین اعلام می گردد. این تاریخ نهایی می باشد.