انتشار مقالات برگزیده بیست و نهمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران در مجله Journal of Nanomaterials, Nanoengineering and Nanosystems
1400-02-10

پیرو هماهنگی های انجام توسط انجمن مهندسان مکانیک ایران و هیئت تحریریه مجله
Proc. IMechE Part N: Journal of Nanomaterials, Nanoengineering and Nanosystems ، مقرر شده است که مقالات منتخب همایش در حوزه نانومکانیک جهت داوری و چاپ در شماره ویژه این مجله ارسال شوند. مجله مذکور، یک مجله ISI است که از سال 2004 توسط انتشارات Sage  به چاپ می رسد و مقالات مرتبط با حوزه نانومکانیک، نانو مواد و نانوسیستم ها را چاپ می نماید. این مجله به صورت فصلی منتشر می شود و در بانکهای اطلاعاتی معتبر نمایه شده است.