برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1400-02-15
3,500,000 ریال
پس از تاریخ 1400-02-15
4,000,000 ریال
2
تا تاریخ 1400-02-15
4,500,000 ریال
پس از تاریخ 1400-02-15
5,000,000 ریال
3
تا تاریخ 1400-02-15
7,500,000 ریال
پس از تاریخ 1400-02-15
8,500,000 ریال
4
تا تاریخ 1400-02-15
8,000,000 ریال
پس از تاریخ 1400-02-15
8,500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.